054-247-4344

תקנון האתר:
 

כללי
ברוכים הבאים לאתר "תבורי מרקטינג". אנו מקווים שתיהנו מהגלישה והשימוש באתר זה. אנא קיראו היטב תקנון זה, בהיותו הבסיס להתקשרות עם./ "תבורי מרקטינג", לכל רכישה שתבוצע ולכל דיון משפטי.
.2אתר "תבורי מרקטינג" (להלן "האתר") בבעלות, מנוהל ומופעל על ידי יורם תבורי
.3אתר תבורי מרקטינג הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.
4.באתר זירת מכירות המציעה ללקוחות מוצרים ושירותים ממיטב היצרנים והמשווקים.
.5השימוש באתר והקניה באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
.6באתר תתבצענה רכישות מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר. אותם שירותים ומוצרים הנמכרים דרך אתר זה, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב באתר.
.7כל המבצע פעולה כאמור מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, על פי תקנון וכללי השתתפות אלו, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות "תבורי מרקטינג" על פי תקנון זה.
.8בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר הכוונה גם לנקבה במשמע, ולהפך.
.9לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות של "תבורי מרקטינג"
10."תבורי מרקטינג" שומר לעצמו את הזכות לשנות התקנון מידי פעם בפעם. לקבלת הגרסה העדכנית אנא הקפד להתעדכן באתר "תבורי מרקטינג". הגרסה המופיעה באתר היא הקובעת בכל עת ולכל רכישה. תקנון זה עודכן לאחרונה ביום 14 במאי 2014.

מי זכאי לבצע פעולות רכישה באתר
1.כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה.
2.תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, לא תחייב פעולת הרכישה את "תבורי מרקטינג".
.3תנאי מוקדם הינו היות המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל ולחילופין תייר הנמצא בארץ כדין 
.4פעולת רכישה של מוצרים באתר נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברת אשראי הפועלת כדין בישראל.
.5על המשתמש להיות בעל תא דואר ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
 .6תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי "תבורי מרקטינג" הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצעאת פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

" תבורי מרקטינג" רשאי למנוע ממשתמש מלבצע רכישות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
.1המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון.
.2המשתתף מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
3.המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע "תבורי מרקטינג" או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי החנויות ו/או מי מצד ג' כל שהוא.
4.המשתתף מתכוון לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.
.5המשתתף מתגורר באזור אליו דואר ישראל לא מבצע משלוחים
6."תבורי מרקטינג" יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה - במעמד אספקת המוצר.
7.הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר 
1."תבורי מרקטינג" עושה כמיטב יכולתו לספק לגולשים באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. לעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל. אם בתום לב נפלה טעות מהותית בתיאור המוצר, העסק יאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששולם
.2המוצרים המוצעים למכירה באתר ומחיריהם הינם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. מחיר המוצרים באתר כולל דמי משלוח בדואר, כדבר דואר חריג בדואר ישראל, עד תיבת הדואר של הנמען אך אינו כולל משלוח כדואר רשום או משלוח באמצעות שליח, באשר נעשה שימוש באפשרות זו (לבחירת המשתמש, שאז יבוצע חיוב נוסף נפרד)
.3כל מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ.
.4" תבורי מרקטינג" יעדכן אם המוצרים אינם קיימים עוד במלאי ואולם ייתכנו מקרים בהם ייעשו מספר רב של הזמנות ביום אחד והנתונים אודות המלאי לא יעודכנו באופן מיידי אלא זמן סביר לאחר מכן. בוצעה הזמנה ולאחר מכן הוברר כי המוצרים שהוזמנו כבר אזלו מהמלאי יודיע על כך האתר לצרכן תוך 10 ימי עסקים ויאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלא הכסף ששולם.
 
אופן ביצוע פעולת רכישה
.1הרוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע למכירה דרך אתר "תבורי מרקטינג".
.2"תבורי מרקטינג" לא יהיה אחראי לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהזנת או ממתן פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. הרוכש מתבקש לבדוק היטב את פרטי ההזמנה טרם אישורה באתר.  
.3אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.
.4"תבורי מרקטינג" מתחייב לשמור על פרטיות הרוכש. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושו הפנימי של "תבורי מרקטינג "בלבד ולא יועברו על ידו לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה וכן לגורם המספק לצורך ביצוע המשלוח. הרוכש מסכים כי "תבורי מרקטינג" ישמור את פרטיו במערכת נתוניו.
.5מערכת המחשב של "תבורי מרקטינג" מנהל רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר זה, ורישומיו יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

ביטול עסקת הרכישה
.1זכותו של הרוכש עפ"י ס' 14ג (ג) (1) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לבטל בכתב את עסקת הרכישה ("מכר מרחוק") על ידי הודעה בכתב לכתובת "תבורי מרקטינג" באמצעות "צור קשר" באתר זה או בפקס: 077-2017657 בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר.
.2בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב המוצר על חשבונו ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית, וככל שהדבר אפשרי או סביר, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא אל כתובת "תבורי מרקטינג" על פי תיאום מראש. למען הסר ספק, מוצר שנעשה בו שימוש לא יהא ניתן להחזרה.
.3תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה' לחוק הגנת הצרכן.
.4יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר לכתובת "תבורי מרקטינג" על הרוכש ועל חשבונו ועליו להחזיר המוצר באופן עצמאי לכתובת "תבורי מרקטינג" על פי תיאום מראש. ככל שיבקש הרוכש כי "תבורי מרקטינג" יוביל את המוצר המוחזר אליה, בין אם המוצר הגיע לידיו ובין אם המוצר נמצא בדרכו אליו, יישא הרוכש בעלות הובלת המוצר כאמור וזאת על פי עלויות ההובלה המקובלות על ידי "תבורי מרקטינג".
.5 זיכוי יבוצע רק ב "תבורי מרקטינג" על פי תיאום מראש, ובכפוף להחזרת המוצר ל"תבורי מרקטינג" כאמור לעיל והתנאים להלן.
.6 זיכוי עבור החזרת מוצר יעשה על פי ערכו של המוצר ביום הקנייה. מוצר שנרכש באתר יתקבל עבורו זיכוי במזומן בבכתובת "תבורי מרקטינג" על פי תאום מראש או בדרך של זיכוי חשבון כרטיס האשראי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של "תבורי מרקטינג"
.7בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר (למעט במקרה של מוצר פגום), על הרוכש להחזיר את המוצר ככל הניתן באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה, נזק, פגם, קלקול ומבלי שנעשה בו שימוש מכל מין וסוג. החזרת המוצר ל-"תבורי מרקטינג" יעשה בדואר על חשבונו של הרוכש.
.8או התקלקל כתוצאה משימוש לא נכון.
.9בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, במידה ובחר צרכן לבטל את העסקה, רשאי "תבורי מרקטינג" לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר הנרכש או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
.10כמו כן, במקרה של ביטול עסקה כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאי "תבורי מרטינג" לתבוע את נזקיו מן הרוכש
.11 ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.
 
אופן התשלום
.1חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי בד בבד עם ביצוע ההזמנה לרכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.
.2ברכישת מוצר בשירות מתחדש, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי, בכפוף לאישור חברת האשראי, בדרך של חיוב חשבונו בתדירות ובסכום שבחר הלקוח בעת הרכישה .על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.
.3 כל המחירים המוצגים באתר "תבורי מרקטינג" כוללים מע"מ. אלא אם כן צוין אחרת באתר, המחירים אינם כוללים הוצאות משלוח בדואר רשום.
 

אחריות ושירות
.1 האחריות למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חל על "תבורי מרקטינג" בכפוף לתנאים המופיעים על דף המוצר המצורף אליהם ולתנאי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.
.2 "תבורי מרקטינג" לא יהיה אחראי על הטיפול במוצר שהתבצע על ידי הלקוח.
.3 "תבורי מרקטינג" לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באתר, על ידי צד שלישי, שאינו בשליטתה.
.4 "תבורי מרקטינג" אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות - לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת."תבורי מרקטינג" לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנת הרוכש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת הזמנה. החברה עושה מאמצים רבים בכדי לשמור על תקינות פעילותו של האתר.
.5השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא. לא תהיה לגולש באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו
.6  כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר "תבורי מרקטינג" הינם חדשים וחלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.

 אספקת/הובלות המוצרים
.1 המוצרים יסופקו לרוכש על ידי דואר ישראל
.2 "תבורי מרקטינג" לא יישא בכל חבות שהיא בגין בשל מתן כתובת דואר שגוייה.
.3"תבורי מרקטינג" ידאג לספק כל מוצר הנרכש על ידי מבצע הפעולה באתר, לכתובת בישראל (בכפוף לאמור לעיל) שהוקלדה בעת הרכישה, תוך 14 ימי עסקים מהמועד בו אושרה עסקת ההזמנה ע"י חברת האשראי , אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
.4 יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים בדואר, "תבורי מרקטינג" יהיה פטור מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד "תבורי מרקטינג" ו/או מי מטעמו ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה והטענות תופנינה כנגד השלישי דואר ישראל.
.5 "תבורי מרקטינג" יפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. "תבורי מרקטינג" מתחייב לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.
.6"תבורי מרקטינג" לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו של "תבורי מרקטינג" לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
.7 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית "תבורי מרקטינג" יהיה רשאי להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
.8 זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בתקנון זה או באתר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
.9  דמי המשלוח, אם קיימים בעסקה, יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר.  
.10 בעת אספקת המוצר, רשאי "תבורי מרקטינג" לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
.11 "תבורי מרקטינג" שומר על זכותו לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה הינו המחיר המפורסם במועד השלמת תהליך ההזמנה.

תנאים נוספים
.1במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת "תבורי מרקטינג" יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של אתר "תבורי מרקטינג", ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאי "תבורי מרקטינג" להודיע על ביטול עסקת הרכישה.
.2במידה שתחול או תתגלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, יהיה "תבורי מרקטינג" רשאי לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.
.3במידה שיתברר ל-"תבורי מרקטינג" כי הוא אינו יכול, במסגרת אמצעיו הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או הוא אינו מסוגל להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, יהיה "תבורי מרקטינג" רשאי לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.
.4בוטלה העסקה כאמור לעיל, ישיב "תבורי מרקטינג" לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או יבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, לפי העניין, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.
.5 כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, אייקונים, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו הנם בבעלותו הבלעדית של "תבורי מרקטינג" ו/או מי מטעמו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים ללא קבלת אישור "מ-"תבורי מרקטינג" בכתב ומראש.
.6 רישומי המחשב של "תבורי מרקטינג" בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות
.7כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת דוא"ל ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת האתר, או כל מערכת נתונים אחרת בשימוש בעל האתר, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדוא"ל, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 2 ימי עסקים מיום שנמסרה למשלוח.
.8"תבורי מרקטינג" אינו אחראי על פעילותו התקינה של האתר, ועל אבטחת המידע באתר, על אף שיפעל לשם כך. למשתמש לא תהיה כל תביעה הכרוכה ונובעת מכך.
 
 שירות לקוחות
.1 ניתן לפנות לנציגי השירות של "תבורי מרקטינג" באמצעות "צור קשר" שבאתר בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה שאלות לגבי המוצרים, שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, תפעול המוצר, אחריות, וכל נושא אחר על מנת להפוך את חווית הרכישה לקלה, פשוטה, מהירה ונעימה.

פרטיות
.1תבורי מרקטינג" רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט, לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר.
.2 המשתמש אינו מחויב למסור את פרטיו האישיים, מסירת פרטים כאמור תעשה על פי החלטתו במידה ויחליט לרכוש מוצר הניתן לרכישה באתר.

פורומים:
.1ככל שבאתר תתאפשר העלאת חומר ע"י לקוחות (כדוגמת פורומים), אזי יחולו הכללים הבאים: חל איסור על העלאת חומר או תגובות מכל סוג שהוא ואשר הינו מוגן בזכויות יוצרים , מהווים עדות או פותחים פתח לעבירה פלילית/אזרחית , מהווה משום הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או הינו חומרי תועבה ו/או פורנוגרפיה (ובכלל זה עירום כלשהו) ו/או מהווה גילויי גזענות ו/או פוגעים בצנעת הפרט ו/או מהווה הפרת סימני מסחר ו/או מדגם ו/או פטנט ו/או כל חומר שהוא המקים עילה לתביעה ו/או מפר הוראת דין לרבות אך לא להוציא חוק איסור לשון הרע , תשכ"ה-1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות, התשכ"א-1981 ו/או מהווה חומר תעמולה ו/או מהווים משום מסר פוליטי או מדיני.
 
 
ט.ל.ח.
Livecity Logo  Build with Livecity - Try it yourself for free
Report Abuse